Menu
Your Cart

КОНТРОЛ И ПОДДРЪЖКА НА МЪЛНИЕЗАЩИТНИ УРЕДБИ

                                 

 

Дългият експлоатационен живот е в пряка зависимост от полаганата грижа и постоянният контрол и мониторинг от страна на собствениците, както и тяхната ангажираност при избора на фирма, която да изгради мълниезащитната им система. Контролът и поддръжката на всяка мълниезащитна уредба е необходимост. С течение на времето, някои компоненти е възможно да изгубят ефективността си поради попадение на мълнии, корозия или неблагоприятни атмосферни условия. Електрическите и механическите характеристики на мълниезащитните уредби трябва винаги да са в отлично състояние с цел ефективност на система за защита от мълнии. Поддържането на мълниезащитните уредби се организира от собственика на съответните сгради, външни съоръжения или открити пространства. На мълниезащитните уредби, които са въведени в експлоатация е необходимо да се извършват периодични проверки на техническото им състояние.

  Сроковете за извършване на периодични технически проверки са:

       ► Сгради и външни съоръжения с ниво на мълниезащита I- Една година

       ► Сгради и външни съоръжения с ниво на мълниезащита II- Две година   

        Сгради и външни съоръжения с ниво на мълниезащита III и IV- Три година

 

Контролът и поддържането на мълниезащитни уредби включват следните технически мероприятия:  

   Периодични проверки:

1.1.  Период на извършване –  посочен в инструкции за поддръжка

1.2. Методи:

На мълниезащитната мрежа, мълниеприемниковите прътове и токоотводите: Външен оглед. Проверява се механическото закрепване на елементите на мълниезащитната инсталация към носещите повърхности, керемидената настилка и металните елементи по покривната конструкция. Проверява се целостта на механичните и електрическите връзки на инсталацията. Проверява се за видимо нарушение на антикорозионните покрития на елементите. При констатиране на видими нарушения те се отстраняват своевременно. Огледът се извършва от технически правоспособно лице. Резултатите, както и евентуално извършените ремонти се вписват в дневника за проверките.

На заземителите: Извършва се замерване на импулсното заземително съпротивление на всеки един заземител. Импулсното заземително съпротивление не трябва да надвишава 10 ома за активна мълниезащита и 20 ома за конвенционална мълниезащитна уредба. За резултатите от измерването акредитиран орган за контрол издава протокол, който се прилага към настоящият „Паспорт“. Резултатите от замерванията се вписват в съответните дневници на заземителите. При констатиране на превишаване на стойността на заземителното съпротивление, се извършва ремонт на заземителя, показал превишаване на параметъра. Организацията по замерванията се извършва от назначено със заповед лице.

2. Задължителни проверки:

2.1. При всяко попадение на мълния върху мълниеотводната инсталация: Извършват се дейностите по т.1.2. Извършват се замервания на контактното съпротивление на всички електрически връзки на мълниеприемната инсталация. При необходимост се възстановяват нарушения на антикорозионните покрития. Дейностите по замерванията и евентуалното възстановяване на инсталацията се извършват от компетентна организация.

2.2. След силни метеорологични явления (ураганен вятър, смерч или земетресение): Извършват се дейностите по т.1.2.

Всяка мълниезащитна уредба трябва да има Техничеки паспорт /досие/, в което да е описан видът на мълниезащитната уредба (конвенционална или активна мълниезащита), нивото на мълниезащита, радиус на действие, сертификати и декларации за съответствие на изпозваните материали. Техническия паспорт/досие/ също така трябва да съдържа инструкция за експлоатация, инструкция за поддръжка, дневници за периодични проверки и протоколи за измервания.

                                                                 

Няма продукти в тази категория.

Този сайт ползва бисквитки за да ви предложи най-добра работа със сайта.
АКО ПРОДЪЛЖИТЕ ДА СЪРФИРАТЕ В САЙТА, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ИЗПОЛЗВАНИТЕ ОТ НАС БИСКВИТКИ!