Заземителна инсталация - Задължителна част от ефективна мълниезащитна система!

1
Галерия + Текст
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:Мълниезащита се нарича съвкупността от мерки и системи, чрез които се осигурява безопасното отвеждане на мълнията в земята с цел предпазване на обекти (сгради, съоръжения, открити пространства) и най-вече безопасността на хората. Мълнията е натоварена с изключителна енергия. Именно поради тази причина изграждането на мълниезащитна система подлежи на строги правила и касае всички компоненти като мълниеприемници, мачти, токоотводи, свързващи елементи, съпротивление на заземителни огнища.
Често фокусирани във видимата част на мълниезащитата /тази разположена над земната повърхност/ се пренебрегва контролът върху качеството на заземителната уредба, която е неразделна и съществена част от мълниезащитната система.
Добави файлове
2
Текст

Защо заземителната уредба е важна за качеството на мълниезащитната система?

Дори  в една система за защита от мълнии да има инсталиран мълниеприемник с изпреварващо действие от най-ново поколение, придружен с дългогодишна гаранция и 25-30 години експлоатационен живот (както на повечето мълниеприемници), то ефективността му да предпазва качествено ще е изложена на съществен риск, ако няма добре изградена заземителна уредба.
Можем да онагледим казаното по следния начин. По-долу са представени изображения, чрез които най-общо са показани елементите на една мълниезащитна система и пътят на мълнията, чиято енергия следва да бъде отведена успешно в земята, така че да няма поражения върху защитавания обект.
В първия случай (фиг.1) е представена добре функционираща система, отговаряща на необходимите стандарти за качествено изграждане. Земното съпротивление е в норма /под 10 ома за активна мълниезащита/, което е условие за безпрепятственото отвеждане на ел. енергия в земята. Във втория случай (фиг.2) е представена неефективна мълниезащитна система, при която надземната част е изградена според стандартите и съобразена с иновациите на пазара, но е пренебрегнат контролът в частта, която не се вижда /заземителната уредба/. Често при такава система замереното земно съпротивление е по-голямо от 10 ома (нормативното ограничение за ефективна система). Това може да бъде първият сигнал за това, че заземителната уредба е некачествено изградена, липсва изцяло или е компрометирана. Наличието на некачествена система е предпоставка за тежки щети по обекта при директно попадение на мълния. Най-често такива са пожарите, разрушена покривна конструкция, нарушено качество на целия обект.
Добави файлове
3
Галерия
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
4
Текст

Критерии за ефективност на заземителната система

За да бъде една мълниезащитна система ефективна би следвало да отговаря на комплекс от критерии, сред които:
♦ Правилно проектиране, което отчита спецификите на обекта, Нивото на мълниезащита, необходимия защитен радиус, заобикалящата защитавания обект среда. Тези фактори оказват влияние върху проектирането на необходимия брой заземителни огнища, връзката между тях и връзката между другите заземени елементи от сградата.
♦ Надеждно изграждане - Извършвано от професионалисти, запознати с материята, при които всяко действие е научно и нормативно обосновано.
♦ Качествени материали- Огромно е значението на вложените в системата материали и това може да се онагледи, чрез следните две изображения:
Добави файлове
5
Галерия
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
6
Текст
*Заземителната шина е елемент от заземителната уредба на мълниезащитната инсталация. Тя се използва за свързване на отделните  заземителни колове и за изравняване на еквипотенциалните разлики.

*На изображенията са посочени части от заземителна шина, съхранявани при еднакви условия (в офис), ефектът не е търсен, а случайно открит с течение на времето. Чрез него обаче за пореден път се доказва това, на което фирма „Диком“ залага в работата си - с качеството на вложените материали не бива да се прави компромис! Гледайки снимките неминуемо стои и въпросът какво се случва с тези елементи, които са в земята и които са изложени на значитено по-агресивна околна среда в сравнение с тези, които са представени.

-Регулярни проверки и правилна експлоатация - Всяка инсталация се нуждае от регулярни и извънредни проверки, за да бъде подсигурена дългогодишната ѝ експлоатация. Регулярните проверки се извършват на една, две или три години съобразно Нивото на мълниезащита. Извънредните проверки се извършват при попадение на мълния върху инсталацията, при земетресения, урагани и други екстремни метеорологични събития, като целта е да се инспектира дали системата продължава да бъде надеждна.

 Ако външната мълниезащитна система в своята цялост отговаря на критериите за ефективност  и е комбинирана със система за вътрешна мълниезащита (защита от атмосферни и комутационни пренапрежения), то не би следвало да има никакви негативни последици от попадението на мълния за обекта, техниката, която е разположена в него, както и за здравето на хората!

За по-подробна информация относно изграждането на ефективна мълниезащитна инсталация можете да посетите БЛОГА в сайта на „ДИКОМ“ ООД. В него са поместени теми за същността на мълнията, видовете мълниезащита, инструкции за изграждане на заземителна уредба и друга значима за мълниезащитата информация.

Автор: Марина Стоянова

Добави файлове