Как да изградим ефективна заземителна уредба?

1
Галерия + Текст
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:

​​​​​​​

Изграждането на ефективна заземителна уредба има основно значение за нормалното функциониране на всяка електрическа инсталация, както за безопасността на хората, така и за правилната работа на електрическото и електронно оборудване. Заземителните уредби ограничават разликата в напрежението до възможно най-ниска степен,  което в даден момент може да се появи между металните структури и земята, за да предпази от токов удар хората, които се намират в близост. Много хора не отдават нужното сериозно внимание и значение на заземяването в електрическата инсталация а всъщност заземяването играе важна роля в електрическата инсталация особено в наши дни, когато домовете ни, офис и бизнес сградите, промишлените и производствени обекти са снабдени с техника, електроника и чувствително на напрежения оборудване.
Добави файлове
2
Галерия + Текст
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
​​​​​​​Мълниите оказват влияние върху чувствителното оборудване при неправилно заземяване, като става крайно належащо да се изключва техниката и електроуредите от контакта, за да няма поражения както за оборудването така и за електрическата инсталация.

При правилно проектирана и изградена ефективна заземителна уредба не е необходимо да се изключва техниката и оборудването при гръмотевични бури и мълнии. Бизнес и производствените дейности се извършват без да спират и не търпят загуби и щети каквито би имало при неефективно изградена заземителна уредба
Добави файлове
3
Текст

Заземяването се дели на два основни типа:

♦ Работно (функционално) заземяване
Работното (функционално) заземяване на ел инсталация (осъществява електрически контакт със  земята) се използва за нормалното функциониране на електрическите системи или оборудване, за нормалната експлоатацията на електрическата инсталация, а не за целите на електрическата безопасност.
В производствените предприятия и индустрията за нормална работа на електрооборудване и особено чувствителната апаратурата - така наречените контролно измервателни прибори и автоматика, машини и апарати е задължително да имат ефективно работно заземяване в параметри отговарящи на нормативната наредба, а също така и на стойности на заземяване определени от производителя на дадената апаратура. С други думи ако нормативно е определено за една ел. система или оборудване земното съпротивление да бъде под 10 ома, то за ефективната работа на определени машини и съоръжения изискването на производителя може да бъде земно съпротивление не повече от 1-2 ома.

♦ Защитно заземяване
Основната функция на защитното заземяване е електробезопасността. Защитното заземяване се изгражда, за да защитава електрическите инсталации и съоръжения, както и за защита на хората от излагане на опасни напрежения и токове, които могат да възникнат в случай на повреда или неизправност на оборудването (т.е. в авариен режим) и при разряд на мълнии. Също защитното заземяване се използва за защита на оборудването от смущения, поради комутационни пренапрежения (внезапна промяна в иначе стабилното състояние на електрическата мрежа) на захранването и интерфейсните схеми, както и  от електромагнитни смущения, индуцирани в близост до оборудването.

Качество на заземяването

За качествено и коректното изграждане на заземителни уредби, правилното и ефективно им функциониране, трябва да се спазват при изпълнението определени параметри /характеристики/. Една от основните характеристики, които определят качеството на дадена заземителна инсталация е земното съпротивление, което определя способността на заземителите (заземителни електроди) да отвежда тока, идващ към него в земята.

Какви са рисковете при изграждането на отделни заземителни инсталации /заземителни уредби/ в една сграда, съоръжения или др.? 

Отвеждащите мълниезащитни проводници /вертикални токоотводи/ на всяка една мълниезащитна уредба /гръмоотвод/ трябва да имат собствени заземителни огнища и съпротивление на всеки един отделностоящ заземител под 10 ома за активна мълниезащита и под 20 ома за конвенционална мълниезащита. За да се избегне риска за живота на хората, обитаващи или работещи в съответната сграда, както и огромните щети по електронното оборудване, което ще възникне при появата на потенциални разлики между отделните заземителни инсталации  /например между заземителя за електрическото табло, заземителите на мълниезащитната система, заземяването на отделните слаботокови инсталации и др./ е препоръчително тяхното свързване в общ заземителен контур.

Фактори, влияещи върху качеството на заземяването

♦ Съпротивлението зависи главно от две условия:
  Площ (S) - електрическия контакт на заземителя със земята
 Специфично съпротивление (R) на почвата, в която са поставени електродите

♦ Площ  - електрически контакт на заземителя със земята
Колкото по-голяма е площта на заземителя със земята, толкова пов
ече от „лошия” ток ще бъде отведен в земята. Увеличената зона на контакт със земята може да доведе до нужда от увеличаване на броя на електродите, които да се свържат заедно или до увеличаване размера на електродите. При прилагането на вертикални заземителни електроди, последният метод е много ефективен, ако дълбоките почвени слоеве имат по-ниско електрическо съпротивление от горните слоеве.

♦ Специфично съпротивление на почвата 
Специфично съпротивление на почвата е стойността, която определя  колко добре почвата провежда тока. Колкото по-малко е  специфичното съпротивлението на почвата, толкова по-добре и по-ефективно ще "абсорбира" тока от заземителите. На практика повече от 70% от почвата на дълбочина 3 м е в пъти с по-малко специфично съпротивление от повърхностните почвени слоеве, поради по-високото съдържание на влага и плътността. На по-голяма дълбочина често има подпочвени води, които осигуряват много ниско земно съпротивление. Заземяването в тези случаи дава много високо качество и надеждност.

♦ Норми на земно съпротивление
Тъй като не могат да се постигнат идеални стойности (нулево съпротивление), всички електрически и електронни устройства са базирани на някои нормализирани стойности на земно съпротивление, като например 0.5, 2, 4, 10, 20, 30 или повече ома.

♦ За ориентация се цитират следните стойности:

  За подстанции с напрежение 110 кV земното съпротивление трябва да бъде по-малко от 0,5 ома
  Свързване на заземяването на телекомуникационно оборудване по принцип следва да има съпротивление не повече от 2 или 4 ома
  Източници на ток (напр трафопост), съпротивлението на заземяване трябва да бъде по-малко от 4 ома при мрежово напрежение от 380 V трифазно захранване или 220 V монофазно захранване
   При заземяване на активен мълниеприемник, съпротивлението трябва да бъде по-малко от 10 ома
При заземяване на конвенционална мълниезащита, съпротивлението трябва да бъде по-малко от 20 ома

 Заземяване на къща - частни домове, свързващи се към електрическа мрежа 240 волта / 400 волта:
  - при използване на система TN-C-S,  трябва да има локално заземяване на къща, а съпротивлението да бъде по-малко от 30 ома
  -  при използване на системата за TT (
изолиране на заземяването от неутрални източници на ток) и използването на дефектнотокова защита (RCD) с ток на задействане на 100 mA съпротивлението на заземяване трябва да е по-малко от 500 ома.


Изчисляване на земното съпротивление

Изчисляването на земното съпротивление е задължително и обикновено се провежда на принципа за постигане на устойчивост на земното съпротивление. От получените резултати се отчитат средните стойности получени по формулата за изчисление на земното съпротивление или тяхната най-голяма стойност. Това осигурява т.н. "резерв за безопасност" при проектирането и изграждането на заземителната уредба.
Точността на изчисляване обикновено зависи от състава на почвата - на практика разликите в резултатите между теоретичните изчисления и на терен се среща в почти 100% от случаите. Това се дължи на нееднородността на почвата, която има различен състав на различни дълбочини и в различните части на заеманата от обекта площ – получава се триизмерна структура за изчисление. Предлаганите формули за изчисляване на параметрите на земното съпротивление не могат да се прилагат при различни терени и поради това се променят според състава на почвата и за да се  изчисли триизмерната структура, която се получава на практика е необходима техника за измерване изискваща високо квалифициран инженер - оператор.

Как да намалим съпротивлението на заземителна инсталация?

Отчитайки нееднородността на почвата в различните геоложки райони на България и различното земно съпротивление е разработен  подобрител за заземяване /Смес за намаляне на земно съпротивление – Токопроводящ бетон има ниско специфично съпротивление. Поддържа специфичното съпротивление много ниско след навлажняване, което спомага за подобрение на земното съпротивление на заземителите при почви с повишено специфично съпротивление. Йонообменът започва при контакт с почвата, в която също има много разтворени соли (йони), и се засилва с течение на времето. Единственият начин да се подобри значително действието на заземителната уредба при терени с високо земно съпротивление е заземителните електроди да бъдат заобиколени от подобрител за заземяване.
Сместа за понижаване съпротивлението на заземителна инсталация има антикорозионно действие и предпазва електродите от корозия, което гарантира по-дълъг жизнен цикъл и ефективност на заземителната уредба. Едно от основните предимства на подобрителя за почви е, че не съдържа цимент и бентонит, които при сухи условия поради преминаване на високи стойности на ток, причинен от мълния или от късо съединение, могат да намалят обема си и влажността около заземителните електроди и да се намали тяхната ефективност.

Приложение на подобрител за почва  при хоризонтални заземители

                                                         ​​​​​​

Добави файлове
4
Галерия + Текст
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
     Стъпка 1: Прави се изкоп  
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
  Стъпка 2: Полагане на заземителна шина
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Стъпка3: Добавяне на подобрител за заземяване     
5
Галерия + Текст
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
 Стъпка 4: Първо заравяне
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
  Стъпка 5: Заравяне до запълване на изкопа
6
Галерия + Текст
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
​​​​​​​Приложение на подобрител за почва /смес за подобряване на заземление/ при вертикални заземители
Добави файлове
7
Текст
Автор: инж. Иво Иванов     
Добави файлове