1
Галерия + Текст
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:

​​​​​​​Ефективността на всяка една система за мълниезащита зависи от множество фактори като правилно проектиране, изграждане според норматива, използване на висококачествени материали, проверки и контрол, за да бъде обезпечен дългият експлоатационен живот на инсталацията. Пропуск дори само в един от етапите би компрометирал цялата система и би изложил на риск защитавания обект от настъпващи разрушения, както и животът и здравето на ползвателите му.
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
​​​​​​
​​​​​​​Мълниезащитна инсталация /уредба/, съобразена с норматива в сферата (без никакви отклонения) и изградена с качествени материали /компоненти/, може да осигури ефективна защита от мълнии с над 30-35 години експлоатационен живот. Но както всяко едно съоръжение, така и мълниезащитната уредба /инсталация/ изисква качествена поддръжка и правилна експлоатация. Проверките установяват дали мълниезащитната система функционира правилно, предоставя ли необходимата защита на сградата, електрическите инсталации и оборудването.
2
Текст
Наредба № 4 от 2010 г. за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства, регламентира сроковете за извършване на периодични и извънредни технически проверки. Отговорността за тяхното организиране е на собственика или ползвателите на данената сграда, съоръжание и тн.

Дългият експлоатационен живот на мълниезащитната инсталация е в пряка зависимост от полаганата грижа и постоянният контрол и мониторинг от страна на собствениците, както и тяхната ангажираност при избора на фирма, която да изгради мълниезащитната им система. Поддръжката на всяка мълниезащита е необходимост и е регламентирана в националните и международните нормативни уредби (NF-C 17 102, БДС EN 62305).  С течение на времето, някои компоненти е възможно да изгубят ефективността си поради попадение на мълнии, корозия или неблагоприятни атмосферни условия. Електрическите и механическите характеристики на системата трябва винаги да са в отлично състояние, за да бъде тя ефективна. Контролът по качеството на мълниезащитните инсталации се организира от собственика или ползвателя на съответните сгради, външни съоръжения или открити пространства. 


Сроковете за извършване на периодични технически проверки са:

        Сгради и външни съоръжения с ниво на мълниезащита I- Една година

       ►  Сгради и външни съоръжения с ниво на мълниезащита II- Две година   

       ►  Сгради и външни съоръжения с ниво на мълниезащита III и IV- Три година

Контролът и поддържането на мълниезащитни уредби включват следните технически мероприятия:  

 1. Периодични проверки:

1.1.  Период на извършване –  посочен в инструкции за поддръжка

1.2. Методи:

На мълниезащитната мрежа, активни мълниеприемници, конвенционални мълниеприемникови прътове и токоотводите: Външен оглед. Проверява се механическото закрепване на елементите на мълниезащитната инсталация към носещите повърхности, керемидената настилка и металните елементи по покривната конструкция. С преносимо високотехнологично оборудване /тестер за активни мълниеприемници/ се извършва тест за установяване изправността на мълниеприемника с изпреварващо действие. Проверява се целостта на механичните и електрическите връзки на инсталацията,. Проверява се за видимо нарушение на антикорозионните покрития на елементите. При констатиране на видими нарушения те се отстраняват своевременно. Огледът се извършва от технически правоспособно лице. Резултатите, както и евентуално извършените ремонти се вписват в дневника за проверките.
На заземителите: Извършва се измерване на съпротивлението на всеки един заземител. Импулсното заземително съпротивление не трябва да надвишава 10 ома за активна мълниезащита и 20 ома за конвенционална мълниезащитна уредба. За резултатите от измерването се издава протокол, който се прилага към „Паспорта на мълниезащитата“. Резултатите от замерванията се вписват в съответните дневници на заземителите. При констатиране на превишаване на стойността на заземителното съпротивление, се извършва ремонт на заземителя, показал превишаване на параметъра. Организацията по замерванията се извършва от назначено със заповед лице.

2. Извънредни проверки на мълниезащитна инсталция – Задължителни проверки:

2.1. При всяко попадение на мълния върху мълниеотводната инсталация: Извършват се дейностите по т.1.2. Извършват се замервания за изправността на мълниеприемника, контактното съпротивление на всички електрически връзки на мълниеприемната инсталация. При необходимост се възстановяват нарушения на антикорозионните покрития. Дейностите по замерванията и евентуалното възстановяване на инсталацията се извършват от компетентна организация.

2.2. След силни метеорологични явления (ураганен вятър, смерч или земетресение): Извършват се дейностите по т.1.2.
Всяка мълниезащитна уредба трябва да има Техничеки паспорт /досие/, в което да е описан видът на мълниезащитната уредба (конвенционална или активна мълниезащита), нивото на мълниезащита, радиус на действие, сертификати и декларации за съответствие на изпозваните материали. Техническия паспорт/досие/ също така трябва да съдържа инструкция за експлоатация, инструкция за поддръжка, дневници за периодични проверки и протоколи за измервания.
Добави файлове
3
Галерия + Текст
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Производител

Контрол и поддръжка на мълниезащитни уредби