Софтуер - проектиране на мълниезащита

1
Текст
Безплатен софтуер за проектиране на мълниезащитни инсталации /оценка на риска от поражение на мълния/ - AIDITEC SYSTEMS

Наредбите UNE 21186, NFC 17102 и NP 4426, регулиращи мълниезащитната дейност съдържат метод за оценка на риска от попадение на мълния. 
Диком ООД, Ви представя опростена и автоматизирана версия за осъществяване на анализ на оценка на риска за поражение от мълнии /индекс на риска от поражение от мълнии за всякакви видове сгради. Програмата е разработена и осигурена от испанския производители на технологични решения в областта на мълниезащитата - АIDITEC SYSTEMS и е предоставена за безплатна употреба, за да могат специалистите да постигат с лекота максимална ефективност на мълниезащитните системи при проектирането и изграждането.

При необходимост от експертно мнение и съвети за по-нестандартни проекти /по-сложни конструкции, обекти с разчупен архитектурен дизайн и др/, можете да се обърнете и към екипа на „Диком“ ООД - консултациите са напълно безплатни!

Програмата е базирана на методологията, установена в международния стандарт EN 62305-2: “Мълниезащита – Част 2. Според международната електротехническа комисия /International Electro technical Commission (IEC) преди да се проектират системите за мълниезащита на даден обект или сграда, трябва задължително да се извърши оценка на риска за поражение от мълнии.


Добави файлове
2
Текст
Основните елементи, необходими за направа оценка от риска от попадение на мълния са:

   Възможна степен за проява на гръмотевична дейност в района /Керонично ниво/, където се намира сградата /съоръжението/;
   Типът, предназначението и височината на изследваната за степен на риск сграда/съоръжение/ - самостоятелно разположена, заобиколена от по-високи или по-ниски сгради и т.н;

    Наличие на електронно оборудване в сградата, което може да дефектира от попадение на мълния в района или вследствие на проявили се атмосферни  пренапрежения в електрическа мрежа;

   Електрозахранването на сградата – въздушно или подземно;

   Степен на пожароустойчивост на сградата;

   Наличие в сградата на пожароизвестителна и пожарогасителна инсталация, както и на средства за пожарогасене;

   Числеността на хората в сградата или в непосредствена близост до нея;

  Възможността за загуба на човешки живот причинени от пожар, паника или токови удари, в зависимост от вида на конструкцията;

    От какъв материал е изграден подът на сградата (бетон, керамика и т. н.).

Стандартът, на който следва да отговоря оценката на риска в България е НАРЕДБА 4/22.12.2010 г. ЗА МЪЛНИЕЗАЩИТА НА СГРАДИ, ВЪНШНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ОТКРИТИ ПРОСТАНСТВА. Но оценката на риска трябва да отговаря на междурароден стандарт БДС EN 62305-2. “Мълниезащита -Част 2. “Оценка на риска”
​​​​​​​

​​​​​​​
Добави файлове
3
Галерия + Текст
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
4
Галерия + Текст
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:

*За превод на български език - десен бутон на мишката, където и да е на страницата:

За да получите доклада с коректно описана в него информация, моля въведете всички изискуеми данни на латиница!

Добави файлове