Защитени ли са сградите в България срещу мълнии?

1
Галерия + Текст
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
С глобалното затопляне, климатичните промени, засилената мълниеносна дейност, напредъка на технологиите и появата на различни безжични устройства все повече се повишава рискът дадена сграда да бъде поразена от мълния. Днес няма нужда да се обяснява, че всеки дом се нуждае от гръмоотвод. В градските жилища, блокове и кооперации ние не мислим за него, тъй като мълниезащитната система е включена в строителството. Как стои в действителност въпроса с мълниезащитата при градски условия и в малките населени места, частни вили, селскостопански и производствени обекти? 
България е с доказано силна гръмотевична дейност, която в последните години се увеличава. Средният брой е от 3 до 12 на кв. км като в отделни райони тя е доста висока. Според официалните статистически данни в България, около шест души годишно загиват от мълнии, многократно са се увеличили пожарите на къщи и постройки, все повече се отчитат повреди на бяла и черна техника причинени от пренапрежения, следствие на  вторични действия на мълнии.
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Все по-често биват засегнати производства с принудително спиране на работния процес в следствие на поразени от мълнии електрически мрежи и съоръжения.
Към днешна дата близо 80% от сградите в София и големите градове на България нямат действаща защита срещу мълнии, в селата положението е още по-трагично над 95%. Много от тях са с не актуализирани технически паспорти.
Техническият паспорт на сграда е документ, който включва техническите характеристики на сградата, инструкции за експлоатация, ремонт и отразява всички извършени строителни и монтажни работи след въвеждането на сградата в експлоатация (§5, т.64 от ЗУТ).
Много от собствениците смятат, че не е необходимо да се отразяват извършените строителни и монтажни дейности в сградите по време на експлоатацията - реконструкция (в т.ч. пристрояване, надстрояване), основно обновяване, основен ремонт, промяна на предназначението, година на извършване на промените, опис на наличните документи, вкл. и за извършените промени.
Това води до пълно затъмнение относно сигурността на сградата, хората и имуществото по различните характеристики, една от които е мълниезащитата на сградата.
Плановете на повечето стари сгради не се пазят, изгубени са или са унищожени през годините при смяната на различни отговорници за съхранението им. Държавните предприятия и  фирми, които са ги строили преди и по времето на социализма, отдавна не съществуват. Липсата на тези проекти налага цялостно заснемане на сградите за да се направи нов набор проекти,  чрез които да се докаже експлоатационната годност на старите производствени, административни и битови сгради.
2
Текст

Какво показват анализите за тези близо 80% от сградите?

   В следствие на поставяне на телекомуникационни устройства и антени на покривите, гръмоотводите тип “Франклинов прът” не съответстват на новите височини от монтираните допълнително устройства, които са с  по-голяма височина от мълниеприемните пръти, същото важи за сградите с хоризонтални мълниезащитни мрежи;
  Липсват или са демонтирани част от гръмоотводните пръти необходими за цялостна мълниезащита на сградата;
 Токоотводите на мълниезащитните инсталации на блоковете и големите обекти са предимно изпълнени с арматурни въжета, скрито под мазилка и са свързани с мълниезащитните заземители чрез съединители в контролни ниши. Връзките на токоотводите са силно корозирали и не са прекъсвани за контрол на заземителите и токоотводите от времето на въвеждане в експлоатация на сградите;
 В следствие на ремонтни дейности на сгради свързани с течове от покрива, части от мълниезащитната мрежа са прекъснати и отстранени;
При ремонти от различно естество се внасят опасни потенциали по надземни метални проводи и метални конструкции, навлизащи в сградата или съоръжението;
 Заземителите са с нарушена функция относно отвеждането към земята на утечните токове и на токовете, протичащи през защитните проводници водещо до опасност от термични, термомеханични и електромеханични усилия и от поражение от електрически ток;
 Заземителите, заземителните шини и др. заземителни устройства не притежават необходимата здравина или механична защита и не са устойчиви срещу корозия съобразно условията на почвата и на външните въздействия;
Тези анализи са малка част от всички открити нарушения в мълниезащитните инсталации на сградите, между които са училища, детски градини, болници, учреждения. Това поставя пред собствениците на сградите належащ въпрос свързан със сигурността на хората и имуществото. Поставя под въпрос, кой би носил отговорността за невзети навременни мерки по отстраняването на всички отчетени нарушения в експлтацията на сградите и обектите. Неотложен е  въпроса свързан с актуализацията на техническите паспорти на сградите. Време е собствениците да се обърнат към  фирми, които имат в състава си лица с придобита пълна проектантска правоспособност да извършват необходимото обследване и да съставят техническия паспорт на сградата, в който да бъде отразено текущото състояние на целия обект, включително и на мълниезащитната инсталация. 

Експлоатация на мълниезащитни и заземителни уредби.

Мълниезащитните и заземителни  уредби на сградите и обектите е задължително да се поддържат  в изправност. За всички заземителни уредби и мълниезащитни инсталации в експлоатация  трябва да бъде издаден паспорт, който да удостоверява основните технически данни, данни за резултатите от проверката на техническото състояние, както и  евентуални ремонти и направените промени.
Външни проверки на видимата част на устройствата за мълниезащита и заземяване;
Проверка на наличието и непрекъснатостта на заземяване между елементите на заземяване (без прекъсвания, лош контакт), проверка на надеждността на връзката на естествените заземителни електроди;
 Измерване на съпротивлението на заземителните уредби, на електрическите уредби и устройства за мълниезащита. За самостоятелни гръмоотводи, тя не трябва да надвишава 20 ома за конвенционална мълниезащита и 10 ома за активна мълниезащита. Резултатите от измерването се документират в протокол, заключението за състоянието на заземителните уредби се вписва в паспорта;
Определяне на степента на корозия и унищожаване на отделни елементи за защита от мълнии;
Проверка на съответствието на устройствата за мълниезащита на характера на охранявания обект (в зависимост от категорията на мълниезащита) и в случай на строителни и технологични промени, които са настъпили по време на предишния период, очертават се мерки за модернизиране на устройства за защита от мълнии;
Необходимо е всеки собственик на сграда или части от сграда независимо от нейното предназначение да се отнася отговорно, да я стопанисва и да извършва периодични опреснителни и основни ремонти. Грижата за сградата е грижа за сигурността както на отделния човек, така и на всички живеещи, работещи, учещи се, лекуващи се и грижа за движимото и недвижимо имущество.

Необходимо е всеки собственик на сграда или части от сграда независимо от нейното предназначение да се отнася отговорно, да я стопанисва и да извършва периодични опреснителни и основни ремонти. Грижата за сградата е грижа за сигурността както на отделния човек, така и на всички живеещи, работещи, учещи се, лекуващи се и грижа за движимото и недвижимо имущество.
Добави файлове
3
Текст

Какво да направим, ако не сме сигурни дали нашата сграда има мълниезащита? И ако има такава, дали е надеждна и отговаря ли на стандартите?

Трябва да се обърнете към специализирана фирма за мълниезащита, която да направи оглед на вашата сграда. Тук е момета да вмъкна, че  нашата фирма извършва напълно безплатно консултация и обследване на място. Имали сме случаи при огледи да установяваме, че дори и на нови сгради, с изградена нова мълниезащита, тя да не отговаря на нормативните уредби и стандарти. За това е много важно хората да се обръщат към специализирани фирми, които са запознати в детайли с нормативните уредби и нововъведенията при проектирането, изграждането и въвеждането в експлоатация на мълниезащитни и заземителни уредби.

Автор: инж. Иво Иванов
Добави файлове